Rekrutacja 2021/2022

Data: 06.04.2021 r., godz. 13.22    230
ważne

Szanowni Rodzice,

 

16 marca zakończył się etap składania wniosków w rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Zgodnie z harmonogramem 9 kwietnia br. zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Listy te zgodnie z przepisami będą wywieszone w przedszkolach i szkołach, a także zgodnie z §11b  ust. 1  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 z póź. zm.) będą podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych placówek.

 

 Informacja o zakwalifikowaniu będzie dostępna na indywidualnym koncie założonym na etapie składania wniosku o przyjecie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Z uwagi na trwający stan epidemii prosimy o powstrzymanie się od bezpośredniego sprawdzania zakwalifikowania swojego dziecka na listach, które będą wywieszone w placówkach.

 

Zgodnie z harmonogramem od 9 kwietnia od godz. 12.30 do 16 kwietnia do godz. 16.00 rodzice kandydata zakwalifikowanego do danej placówki składają potwierdzenie woli przyjęcia.

W tym roku potwierdzenie woli przyjęcia można złożyć w następujący sposób:

1) elektronicznie w systemie rekrutacyjnym w zakładce indywidualnego konta kandydata;

2) skan lub zdjęcie potwierdzenia woli przyjęcia przesłane na adres e-mail placówki (pracownik lub dyrektor placówki przekaże informację zwrotną, że dokument został przesłany prawidłowo);

3) w formie papierowej w szkołach i przedszkolach w godzinach ich pracy.

 

Druki potwierdzeń woli przyjęcia są dostępne do pobrania na stronach internetowych poszczególnych placówek.

 

Przypominamy, że brak potwierdzenia woli w ustalonym w harmonogramie terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

 

oświadczenie woli przyjęcia (plik do pobrania)