Szczegółowe zasady rekrutacji

Data: 21.02.2024 r., godz. 16.00    210
2024/2025

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

prowadzonych przez Gminę Legionowo na r.szk. 2024/2025

 

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego
w terminach określonych w harmonogramie wynikającym z Zarządzenia Nr 19/2024 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 24 stycznia 2024 r.

Strona rekrutacyjna dla rodziców: rekrutacje-legionowo.pzo.edu.pl

Oferta przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo zostanie udostępniona 29 lutego 2024 r. o godz. 12.00.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym na r. szk. 2024/2025 biorą udział dzieci zamieszkałe
w Legionowie urodzone w latach 2021 – 2018 oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

Rodzice/opiekunowi prawni dzieci zamieszkałych poza Gminą Legionowo mogę ubiegać się
o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jeśli po zakończeniu rekrutacji i zapewnieniu miejsc dla dzieci mieszkańców Legionowa pozostaną wolne miejsca.

 

Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest
od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

 

Przypominamy, że w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w r.szk. 2024/2025 w przedszkolu / szkole, do której uczęszcza dziecko.

Deklaracje o kontynuacji przyjmowane są w terminie od 22 lutego do 28 lutego 2024 r.
do godz.12.00. Wzór deklaracji do pobrania w poszczególnych placówkach.

Złożenie deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej w r.szk. 2024/2025 w danej placówce uniemożliwia udział w postępowaniu rekrutacyjnym do innego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Niezłożenie deklaracji w terminie oznacza rezygnację z miejsca w aktualnym przedszkolu
lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

 

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/opiekunów prawnych dziecka. Wniosek o przyjęcie można składać do nie więcej niż 3 wybranych przedszkoli/szkół podstawowych prowadzących postępowanie rekrutacyjne dla dzieci w określonym wieku. We wniosku o przyjęcie wskazuje się wybrane przedszkola/szkoły (grupy rekrutacyjne) według preferencji
w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Przedszkole/szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku nazywana jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.

 

Rodzice / prawni opiekunowie:

 

- wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,

- dołączają w systemie skany (zdjęcia) dokumentów/oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych,

- podpisują wniosek profilem zaufanym i wysyłają w systemie do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru.

 

 

lub

- wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,

- drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu składają, razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne, w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

 

lub

- wypełniają papierowy wniosek odręcznie i po podpisaniu składają, razem
z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne, w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru. Informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor lub upoważniony pracownik placówki.

 

Rodzice dzieci, które nie posiadają nr PESEL:

- występują do dyrektora przedszkola lub szkoły pierwszego wyboru z wnioskiem o wydanie numeru identyfikacyjnego do systemu informatycznego,

- następnie wypełniają wniosek ( jak wyżej) w polu PESEL wpisując numer identyfikacyjny
oraz podają serię i nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka.

 

Wypełnienie wniosku jedynie na stronie internetowej bez jego wysłania do placówki pierwszego wyboru po podpisaniu profilem zaufanym lub bez jego wydrukowania, podpisania i dostarczenia
do placówki pierwszego wyboru oznacza, że dziecko nie będzie brało udziału w rekrutacji.

 

Podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

W sytuacji braku możliwości podpisania wniosku przez oboje rodziców, konieczne jest dołączenie
do wniosku oświadczenia wyjaśniającego, dlaczego tylko jeden z rodziców podpisuje wniosek
oraz, że oboje rodzice zgodnie podjęli decyzję o udziale dziecka w rekrutacji oraz uzgodnili dane zawarte we wniosku.

 

Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami
w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor lub upoważniony pracownik przedszkola / szkoły pierwszego wyboru.

 

Do wniosku składanego w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność składają kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem w każdym przedszkolu lub szkole wskazanych na liście preferencji lub podłączają w systemie informatycznym (w przypadku podpisywania wniosku profilem zaufanym).

 

Złożenie wniosku o przyjęcie przez rodzica/opiekuna prawnego oraz wydanie potwierdzenia przyjęcia tego wniosku przez placówkę musi zakończyć się do 14.03.2024 r. do godz. 16.00.

 

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola lub szkoły, w której zorganizowany będzie oddział przedszkolny. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów), a także może zwrócić się do Prezydenta Miasta Legionowo
o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium , którego spełnianie nie zostało potwierdzone.

Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów komisja ustala kolejność przyjęć:

- w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art.131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe tzw. kryteria ustawowe,

- w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole / szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XXXIV/505/2021 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 października 2021 r. ze zm.

 

Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

Rodzice / prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Istnieje możliwość  złożenia potwierdzenia woli poprzez elektroniczny system naboru. Brak potwierdzenia woli w ustalonym w harmonogramie terminie jest równoznaczny z rezygnacją
z miejsca w przedszkolu / oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane
do przyjęcia i rodzice/opiekunowie prawni potwierdzili wolę zapisu.

Na koniec rekrutacji Komisja podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

Rodzice / opiekunowie prawni dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

- wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka
do przedszkola w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych
i nieprzyjętych,

- wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola / szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Wniosek o wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka oraz odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej można złożyć również za pośrednictwem systemu elektronicznego
– po zalogowaniu na konto dziecka.

 

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego określone zostały w Uchwale Nr XXXIV/505/2021 Rady Miasta Legionowo
z dnia 27 października 2021 r. - https://bip.legionowo.pl/m,33587,uchwala-nr-xxxiv5052021-z-dnia-27-pazdziernika-2021-roku.html zmienione Uchwałą Nr LXI/892/2024 Rady Miasta Legionowo
z dnia 31 stycznia 2024 r. - https://bip.legionowo.pl/m,35380,uchwala-nr-xli8922024-z-dnia-31-stycznia-2024.html

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych określone zostały w załączniku nr 1 do Zarządzenia
Nr 19/2024 z dnia 24 stycznia 2024 r. –https://www.bip.legionowo.pl/m,35347,zarzadzenie-nr-192024-z-dnia-24-stycznia-2024.html

W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych wskazanych przez rodziców we wniosku, dziecko otrzyma skierowanie do innego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wskazanego przez Prezydenta Miasta Legionowo.